bezbariérovost UŽST Pardubice

6. května 2006 v 16:07 |  bezbariérovost

Informace pro cestující odkázaný na invalidní vozík

Uzlová železniční stanice Pardubice hl.n. je plně bezbariérová.Přístup do budovy stanice z veřejné komunikace je přes automatické dveře na fotobuňku. Pokud potřebujete asistenci zaměstnance dráhy nahlaste toto v zavazadlové pokladně,která zajistí vše potřebné.Nákup jízdního dokladu doporučujeme v ČD centru, protože před klasickou osobní pokladnou jsou před okénkem odkládací pultíky,které brání k vjezdu vozíku až k okénku. Plně vám je přístupné veřejné WC v hale,nádražní restaurace,bufet,cukrárna,prodejna perníku a čekárna ČD Lounge.
K přístupu na nástupiště použijte plošiny pro invalidy,které jsou umístěny na konci každého nástupiště směrem ku České Třebové.Plošinu přivoláte stálým držením tlačítka se symbolem šipky.Nastupte do kabinky a vyčkejte 20 vteřin na automatické uzavření dveří.Jízdu plošiny ovládáte stálým držením tlačítka se symbolem šipky.Každá kabinka má zvonek,kterým se v případě potíží dovoláte k dozorčímu nástupišť.Ten má ve své kanceláři též kamerový systém a sleduje správný chod plošin.V tunelu pod kolejištěm se nachází tzv.galerie bez bariér.Na zdi jsou umístěny obrázky postižených dětí ze školy Svítání.Každá kabinka má sklopný sedák.Upozorňujeme,že v noční době 22.00-5.00 hod.se aktivuje automatický časový zámek a dochází k uzamčení plošin.Použití plošiny v tudo dobu nahlaste dozorčímu nástupišť,který odblokuje uzamčení.
Stanice Pardubice hl.n. je vybavena zvedací plošinou MIRO-LIFT,která slouží ke snadnému naložení imobilního cestujícího do vozu.Požadavek na použití plošiny nahlaste v zavazadlové pokladně.
kontakty: Zavazadlová pokladna..............972 32 2942
Dozorce nástupišt.....................972 32 2528
ČD Centrum............................972 32 2460
H I S T O R I E A F O T O G A L E R I E
19. 10. 2001
Zástupce sdružení T-Atlas p. Krystek dohodl schůzku ve vestibulu hlavního nádraží ČD s jeho přednostou p. Ježkem, vrchním přednostou ČD (OprP) ing. Krulichem a ing.Tomáškem ze stavební správy ČD (OprP). Za vozíčkáře se zúčastnili p. Krystek a p. Krpálek.
Na schůzce informovali zástupci ČD druhou stranu o současných a plánovaných rekonstrukcích v areálu nádraží. V současné době probíhá rekonstrukce 3. nástupiště, při ní se počítá s jeho zvýšením a provedením nového zastřešení. Do budoucna se plánují pouze postupné úpravy všech nástupišť.
Zástupci vozíčkářů navrhli zpřístupnění nástupišť samoobslužným zařízením, a to buď pevnou rampou, nebo výtahy. Schodišťové plošiny nedoporučili kvůli nesamostatné obsluze a snadnému poničení vandaly. Navíc je nemohou používat matky s kočárky.
Vzhledem k hustému provozu na nádraží byl zamítnut přechod přes koleje. Existující hustá drážní síť chodeb pro zavazadlové a poštovní zásilky v podzemí znemožňuje vybudovat samostatné samoobslužné výtahy v nové chodbě. Do stávajících podchodů pro veřejnost nejdou instalovat.
Ing. Krulich navrhl jako možnost dostavbu přemosťující lávky mezi městskou částí Dukla a nádražím. Nosné sloupy jsou již zhotoveny, konstrukce lávky od firmy Chládek & Tintěra je uskladněna. V případě realizace této akce by se musely dořešit výtahy a prodloužit nástupiště.
24. 10. 2001
Ing. Tomášek zaslal p. Krystkovi spojení na ing.arch. Řepu, architekta pardubického nádraží. P. Krystek s ním dohodl setkání na nádraží kvůli projednání možného řešení.
28. 11. 2001
Proběhlo jednání na nádraží ČD s přednostou p. Ježkem, vedoucím tranzitu p.Vlkem a p. Krystkem.
ČD nemají na dostavbu přemosťující lávky prostředky, k tomu by musela být smluvně zajištěna finanční podpora od MmP. Dále se jednalo o zkušenostech vozíčkáře při příjezdu na nádraží pantografem: na nástupišti není přítomna zavazadlová obsluha a imobilní osoba nemá možnost se z něj dovolat do haly na pomocníka přepravy. Bylo dohodnuto provizorní řešení instalace zvonku a zpětného hlasového telefonu ze všech perónů na pracoviště zavazadlové služby. P. Krystek dále upozornil na chybějící informační tabuli na toaletu vozíčkářů. Přednosta Ježek bude v této souvislosti informovat vrchního přednostu ing. Krulicha a požadovat odstranění tohoto nedostatku.
14. 12. 2001
Pracovní schůzka na pardubickém nádraží s ing. arch. Řepou. Ten je naprosto proti řešení přístupnosti na peróny navrhovanou lávkou. Jejich zpřístupnění bude podporovat pouze výtahy z podzemí.
8. 10. 2002
Regionální televize RTV Galaxie se obrátila na sdružení SPID Handicap. Požádala o vytipování vozíčkáře, který by byl pro natáčení reportáže ochoten demonstrovat přístupnost nádraží pro imobilní občany. K tomuto kroku došlo po zjištění informace o záměru ČD vybudovat výtahy na nádraží z finančních prostředků EU.
11. 10. 2002
Na nádraží se k projednání příprav projektové dokumentace k vybudování výtahů pro imobilní občany sešli hlavní projektant ing. Matějíček, ing. arch. Řepa, přednosta stanice p. Ježek, ing.Štourač, zástupce stavební firmy Chládek & Tintěra, zástupce firmy Delta vyrábějící výtahy, zástupkyně správy budov ČD a zástupce vozíčkářů p. Krystek.
K vybudování samoobslužných výtahů pro imobilní občany je navržen stávající tunel pod železnicí, který nyní k distribuci zásilek využívá Česká pošta. Toto jeho současné využití je součinné (trvalé). Počítá se s rekonstrukcí pracovních výtahů na 2., 3. a 4. nástupišti, při níž by se instalovalo automatické otevírání dveří, s rekonstrukcí tunelu a s vybudováním nového proskleného výtahu na 1. nástupišti.
P. Ježek navrhuje zhotovit výtahy pouze pro vozíčkáře s tím, že zvonky by obsluhovali pracovníci zavazadlové služby. P. Krystek a zástupkyně správy budov namítli, že takto finančně náročná stavba musí mít širší využití, tzn. také pro matky s malými dětmi v kočárcích a pro staré lidi. V samoobslužném výtahu se dotyční musí přesunovat sami a nemohou spoléhat na pomoc pracovníků ČD.
V diskusi bylo dosaženo této dohody: Je navržena kontrola provozu výtahu kamerovým systémem fungujícím samoobslužně v denních hodinách. V noci, v době mezi 20. a 6. hodinou, bude kvůli ochraně proti bezdomovcům možné používat výtah pouze s přivolanou obsluhou.
30. 10. 2002
P. Píšovi ze SŽPZP byla předložena k nahlédnutí a schválení projektová dokumentace. Zásadní změnou oproti dohodě ze schůzky z 11. 10. 2002 je následující text: Vzhledem k nemožnosti rekonstruovat kabiny stávajících nákladních výtahů dojde k instalaci čtyř nových výtahů na jednotlivých nástupištích, které budou splňovat parametry na samoobslužné užívání tělesně postiženými cestujícími. Výtah na 1. nástupišti bude mít bočně průchozí kabinu, výtahy na 2. až 4. nástupišti budou s neprůchozí kabinou a rozměrově a konstrukčně shodné. Vnitřní výtahový prostor je navržen podle vyhlášky. CAA zaslala dopis hlavnímu projektantovi p. Matějíčkovi s návrhem možného zvětšení vnitřního prostoru kabin.
11. 4. 2003
Za účasti vozíčkářů p. Krpálka z CAA, p. Nevorala ze společnosti SPID Handicap a p. Hašta, zástupce společnosti PROSAZ Praha, p. Liedermanové, vedoucí odboru sociálních věcí MmP, přednosty stanice p. Ježka, vrchního přednosty divize dopravní cesty ČD p. Krulicha i dalších zástupců ČD a stavbyvedoucí p. Bodlákové se posuzovala přístupnost do veřejných bezbariérově upravených prostor.
U dveří na WC vozíčkáři doporučili vhodnější umístění loga vozíčkáře. Nespokojeni byli se vstupem do informačního centra ČD, které by jim pravděpodobně mělo sloužit jako výdejna jízdenek. P. Ježek je ujistil, že v budoucnu se zde počítá se zabudováním automatických dveří. Největší problém nastal v hale u pokladen s masivními bloky pro odkládání zavazadel, kam se mechanický vozík vešel téměř přesně, zatímco na elektrickém by už přístup možný nebyl.
Jednalo se také o pořízení mobilní plošiny pro nástup do vlaku, kterou zatím disponují hlavní nádraží v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. V tomto případě ČD slíbily vyhlásit výběrové řízení.
Z celého jednání vyplynulo, že veškeré práce budou hotovy do soboty 21. června. Tento den proběhne jako součást doprovodného programu abilympiády slavnostní otevření rekonstruovaných prostor.
O této kontrolní akci informovaly na svých stránkách Pardubické noviny a regionální příloha Mladé fronty Dnes Pardubický kraj.
21. 6. 2003
V 9.30 byl v hale zahájen slavnostní ceremoniál při příležitosti předání bezbariérově upravených prostor do trvalého užívání. Za ČD se zúčastnil přednosta stanice p. Ježek se svými spolupracovníky. Dále byli přítomni primátor p. Stříteský, pardubičtí poslanci Parlamentu ČR p. Páralová a p.Titz, p. Liedermanová, p. Švagr, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, p. Šindelářová, předsedkyně sdružení Mobilis, a p. Krpálek z CAA.
Výsledná podoba téměř úplně bezbariérové rekonstrukce, při níž se braly v potaz také připomínky a návrhy CAA, poskytuje prakticky bezproblémový pohyb po nádražních prostorách nejen vozíčkářům a nevidomým, ale také maminkám s kočárky nebo dalším lidem s omezenou pohyblivostí.
Už od loňského roku umožňují snadnější vstup do nádražní haly a výstup z ní automatické dveře. Stejný typ dveří je také instalován z haly na 1. nástupiště a ke všem nerezovým výtahovým plošinám v tunelu a na perónech. Cesta k výtahům na nástupiště vede poštovním tunelem, kde při rekonstrukci vznikly nové výtahové šachty. Stavební práce v poštovním tunelu zahrnovaly dále obnovení omítek, podlahy, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky, informačního a kamerového systému a zvukové signalizace. Nevidomí mají k dispozici pět hlasových majáčků. Dění v tunelu a v okolí výtahových šachet na nástupištích sleduje zaměstnanec ČD v dopravní kanceláři díky nově instalovanému pultu.
Po rekonstrukci se ČD rozhodly využít tunel jako netradiční galerii pro výstavy obrazů zdravotně postižených výtvarníků. Její otevření se plánuje na pátek 26. září, kdy slaví svůj svátek železničáři.
K nástupu do vlaku a výstupu slouží vozíčkářům dvě zdvihací plošiny. Jednu z nich, uhrazenou z rozpočtu města, předal pardubický primátor.Druhá je darem soukromé kanadsko-české firmy, jejímž majitelem je rodák z Pardubic.
Podle vyjádření p. Jozy, zástupce ČD pro Pardubický kraj, byla iniciátorkami této prospěšné rekonstrukce trojice žen - p. Páralová, p. Liedermanová a p. Bodláková.
Také tato slavnostní akce přitáhla pozornost novinářů z médií celostátního, regionálního (zde a zde) i odborného charakteru.
11.10.200218.8.200311.10.200218.8.2003
nově vybudované výtahy
11.10.200218.8.200318.8.200318.8.2003
dveře na 1. nástupiště před rekontrukcípo rekonstrukci - automatické dveřesprávně označené naváděcí tabulenově rekonstruovaný podchozí tunel
TOPlist
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vili | E-mail | Web | 1. října 2011 v 3:41 | Reagovat

Fajn blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.